توجه: لطفا به تمامی سوالات صریح و کامل جواب دهید؛ زیرا صحت اطلاعات توسط واحد منابع انسانی مورد بررسی قرار میگیرد.

  • از سالتا سالنام موسسه استخدام کنندهمسئول مربوطهتلفننوع شغل و وظایف محولهحقوق ماهیانهعلت ترک 
  • توانایی های کامپیوتر | نرم افزار های عمومی

  • توانایی های کامپیوتر | نرم افزار های تخصصی