تعرفه های پشتیبانی

Android و IOS

پشتیبانی 20 روزه
شروع
200 تومان
IOS (اپل)
تک کاربره
پشتیبانی 4 ماهه
پایه
600 تومان
IOS (اپل)
تک کاربره
پشتیبانی 6 ماهه
استاندارد
1,200 تومان
IOS (اپل)
تک کاربره
پشتیبانی 9 ماهه
پریمیوم
1,500 تومان
IOS (اپل)
تک کاربره
پشتیبانی 20 روزه
شروع
200 تومان
Android
تک کاربره
پشتیبانی 4 ماهه
پایه
600 تومان
Android
تک کاربره
پشتیبانی 6 ماهه
استاندارد
1,200 تومان
Android
تک کاربره
پشتیبانی 9 ماهه
پریمیوم
1,500 تومان
Android
تک کاربره